ઉત્સવ ની માહિતી  
  ભવાની મંદિર ભડીયાદ 11 નવેમ્બર 2016
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  દરબાર બોર્ડીંગ 2016
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  દરબાર બોર્ડિંગ ઝીંઝર પ્રોગ્રામ 2016
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  દરબાર બોર્ડિંગ દશેરા રેલી 2016
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  દરબાર બોર્ડિંગ ઇનામ વિતરણ 2016
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  દરબાર બોર્ડિંગ ઇનામ વિતરણ 2015
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  દરબાર બોર્ડિંગ દશેરા 2015
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  દરબાર બોર્ડિંગ ફતેહપુર મીટિંગ 2015
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  રાજપૂત બોર્ડિંગ ગોરાસુ યજ્ઞ 2015
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  રાજપૂત બોર્ડિંગ ગોરાસુ યજ્ઞ 2015
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  વૉલીબૉલ ટુર્નામેન્ટ બોર્ડિંગ 2015
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
  પંચમ પ્રવેશ પ્રોગ્રામ 2015
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
   
મોબાઇલ નંબર : ૯૯૨૫૮૮૬૬૭૮
ટેલિફોન નંબર : ૦૨૭૧૩ – ૨૨૩૦૫૬
CLCIK HERE FOR ONLINE CONTACT