કારોબારી સભ્યશ્રીના નામ અને ટેલિફોન નંબર

1

મા. પ્રમુખશ્રી

વિરમદેવસિંહ અખુભા

કાદીપુર

9825027403

2

ઉપ પ્રમુખશ્રી

જયદેવસિંહ અજીતસિંહ ચેર

ધંધુકા

9979128042

3

મંત્રીશ્રી

જીતુભાઇ નવલસિંહ

રોજકા

9898798435

મું. રોજકા

શ્રી જીતુભા નવલસિંહ ચુડાસમા
મુ.રોજકા, તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

4

સહ મંત્રીશ્રી

હિતેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ

જસકા

9825899773

5

ટ્રસ્ટી શ્રી

સહદેવસિંહ મનુભા

ધોલેરા

9879131991

6

ટ્રસ્ટી શ્રી

યોગરાજસિંહ જીતુભા

જસકા

9824008582

7

ટ્રસ્ટી શ્રી

સુરપાલસિંહ બેચુભા

શાહપુર

9925257190

8

ટ્રસ્ટી શ્રી

ધર્મેન્દ્રસિંહ દિલીપસિંહ (પીપળી)

ધંધુકા

9879357575

9

ટ્રસ્ટી શ્રી

અનિરુદ્ધસિંહ (રાજભા) પી. (ધોલેરા)

ધંધુકા

9925226217

10

ટ્રસ્ટી શ્રી

મહાવીરસિંહ મનુભા

જીંજર

9879450999

11

ટ્રસ્ટી શ્રી

સહદેવસિંહ મનુભા (ભડીયાદ)

ધંધુકા

9825684894

મું. ધંધુકા

શ્રી સહદેવસિંહ મનુભા ચુડાસમા
યોગીકૃપા સોસાયટી,ભાવનગર રોડ, ધંધુકા

12

ટ્રસ્ટી શ્રી

જીતુભા ઇન્દુભા (અણિયાળી)

ધંધુકા

9427030440

13

કા.સભ્ય શ્રી

અજીતસિંહ જુવાનસિંહ

ધોલેરા

9898022951

14

કા.સભ્ય શ્રી

નવુંભા બાપુભા (પીપળી)

ધંધુકા

9947252890

15

કા.સભ્ય શ્રી

હરિચંદ્રસિંહ ફતુભા

તગડી

9825370556

16

કા.સભ્ય શ્રી

જીવુભા અર્જુનસિંહ

ઉંચડી

9426590621

17

કા.સભ્ય શ્રી

દિગ્વિજયસિંહ પ્રભાતસિંહ (પીપળી)

ધંધુકા

9913881818

18

કા.સભ્ય શ્રી

ભુપેન્દ્રસિંહ રણવીરસિંહ

ચેર

9825899965

19

કા.સભ્ય શ્રી

દેવુભા ખિમભા (ખરડ)

ધંધુકા

9426557787

20

કા.સભ્ય શ્રી

પ્રધ્યુમનસિંહ વિક્રમસિંહ

ધોલેરા

9825025710

21

કા.સભ્ય શ્રી

નિર્મળસિંહ સુખદેવસિંહ

વાગડ

9825224321

22

કા.સભ્ય શ્રી

શક્તિસિંહ ધિરુભા

બાવલિયારી

9925619494

23

કા.સભ્ય શ્રી

ધર્મેન્દ્રસિંહ રાયસિંહજી

વાગડ

9428110109

24

કા.સભ્ય શ્રી

જસુભા રણજીતસિંહ ઉંચડી

ધંધુકા

9879586805

25

કા.સભ્ય શ્રી

વિક્રમસિંહ જસુભા

સાંઢીડા

9879949468

26

કા.સભ્ય શ્રી

નિકુળદેવસિંહ છનુભા

સાંઢીડા

9429205444

27

કા.સભ્ય શ્રી

જીતુભા ગગુભા

દેવગાણા

9825944328

28

કા.સભ્ય શ્રી

રામદેવસિંહ મંગળસિંહ

ખરડ

9909684808

29

કા.સભ્ય શ્રી

જીતુભા અખુભા

રોજકા

9925249167

30

કા.સભ્ય શ્રી

ગજુભા મંગળસિંહ

વાગડ

9429624214

31

કા.સભ્ય શ્રી

કનકસિંહ ગુલાબસિંહ

પરબડી

9898603719

32

કા.સભ્ય શ્રી

કિરીટસિંહ હઠુભા પીપળી

ભાવનગર

9426462611

33

કા.સભ્ય શ્રી

દિલુભા હેમુભા

ટીંબલા

9824979811

34

કા.સભ્ય શ્રી

મયુરસિંહ દાદુભા ભડિયાદ

ધંધુકા

9825073118

35

કા.સભ્ય શ્રી

સુરૂભા ઘનશ્યામસિંહ

વાગડ

9974868432

36

કા.સભ્ય શ્રી

મયુરસિંહ જીવુભા આંબળી

ધંધુકા

9879992999

37

કા.સભ્ય શ્રી

હરપાલસિંહ જગદેવસિંહ

જીંજર

9879992969

મું. જીંજર

શ્રી હરપાલસિહ જગદેવસિંહ ચુડાસમા
મુ.જીંજર, તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ

38

કા.સભ્ય શ્રી

જયુભા સુખુભા

પોલારપુર

9729076992

39

કા.સભ્ય શ્રી

રાજેન્દ્રસિંહ છત્રસિંહ

સાલાસર

9879307878

મું. સાલાસર

શ્રી રાજેન્દ્રસિહ છત્રસિંહ ચુડાસમા
મુ.સાલાસર,તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

40

કા.સભ્ય શ્રી

કૃષ્ણદેવસિંહ ચંદ્રસિંહ (કે. સી)

આકરૂ

9825600000

41

 

કા.સભ્ય શ્રી

હરપાલસિંહ ટપુભા ઉંચડી

વડોદરા

9825011712

મું. વડોદરા

શ્રી હરપાલસિંહ ટપુભા ચુડાસમા
37, મેઘધનુષ્ય સોસાયટી, જુનાપાદરા રોડ, વડોદરા.

42

કા.સભ્ય શ્રી

રણજીતસિંહ અજીતસિંહ

માલપરા

9898674499

મું. માલપરા

શ્રી રણજીતસિંહ અજીતસિંહ ચુડાસમા
મુ.માલપરા, તા.વલ્લભીપુર, જી.ભાવનગર.

43

કા.સભ્ય શ્રી

ભુપતસિંહ પથુભા

ખરડ

9428109994

44

કા.સભ્ય શ્રી

સહદેવસિંહ બળવંતસિંહ

પાંચી

9825389769

45

કા.સભ્ય શ્રી

જયવંતસિંહ ભરતસિંહ

પાંચી

9558157833

46

કા.સભ્ય શ્રી

કિશોરસિંહ રતુભા

પરબડી

9998982289

47

કા.સભ્ય શ્રી

હિતેન્દ્રસિંહ વિક્રમસિંહ

રોજકા

9428813160

મું. રોજકા

શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ વિક્રમસિંહ ચુડાસમા
મુ.રોજકા, તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

48

કા.સભ્ય શ્રી

કેશુભા હરભમજી

કમીયાળા

9825323356

49

કા.સભ્ય શ્રી

પ્રધ્યુમ્નસિંહ જોરૂભા

હેબતપુર

9925563100

50

કા.સભ્ય શ્રી

હરપાલસિંહ કિરતસિંહ

સાંગાસર

9924244700

મું. સાંગાસર

શ્રી હરપાલસિંહ કિરતસિંહ ચુડાસમા
મુ.સાંગાસર, તા.બરવાળા, જી.અમદાવાદ.

51

કા.સભ્ય શ્રી

અનિરુધ્ધસિંહ (બકુલભાઈ) બહાદુરસિંહ

બાવલિયારી

9925005051

મું. બાવલિયારી

શ્રી અનિરૂદ્ધસિંહ (બકુલભાઇ) બહાદુરસિંહ
મુ.બાવલિયારી, તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

52

કા.સભ્ય શ્રી

જયદિપસિંહ પ્રવિણસિંહ

જસકા

9925324741

મું. ધંધુકા

શ્રી જયદિપસિંહ પ્રવિણસિંહ ચુડાસમા
કૃષ્ણબાગસોસાયટી,ભાવનગર રોડ.

53

કા.સભ્ય શ્રી

પીઠુભા નટુભા

કાદીપુર

9879439848

54

કા.સભ્ય શ્રી

મેઘરાજસિંહ હનુભા

અણિયાળી

9712995888

55

કા.સભ્ય શ્રી

મુળરાજસિંહ ફતેસિંહ

ગોરાસુ

9099666739

56

કા.સભ્ય શ્રી

સતુભા જોરૂભા

પીપળ

9426325011

57

કા.સભ્ય શ્રી

પૃથ્વીરાજસિંહ શાંતુભા

વાગડ

9426320750

58

કા.સભ્ય શ્રી

યોગીરાજસિંહ મહેન્દ્રસિંહ

તગડી

9825034528

59

કા.સભ્ય શ્રી

મહાવિરસિંહ રણુભા

બાવલિયારી

9825209309

60

કા.સભ્ય શ્રી

બાપુભા ઉમેદસિંહ

ફતેપુર

9429626236

61

કા.સભ્ય શ્રી

જસુભા મુળુભા

ફતેપુર

9925733311

62

કા.સભ્ય શ્રી

માલદેવસિંહ સંજુભા

આંબળી

97277963333

63

કા.સભ્ય શ્રી

હિતેન્દ્રસિંહ મનહરસિંહ

વાગડ

9427322012

64

કા.સભ્ય શ્રી

માવુભા ભવાનસિંહ

કોઠડીયા

9725838154

65

કા.સભ્ય શ્રી

જયદિપસિંહ રાજુભા

કમિયાળા

9909761672

66

કા.સભ્ય શ્રી

દિગ્પાલસિંહ જયુભા

આંબળી

9925427133

67

કા.સભ્ય શ્રી

મહેન્દ્રસિંહ વિજયસિંહ

પીપળી

9913211704

68

કા.સભ્ય શ્રી

દિલુભા બાવુભા

વાઢેલા

9974233233

    જનરલ કારોબારી સભ્યશ્રીના નામ.
 

1

રોજકા

(1) શ્રી મનહરસિંહ હરૂભા

(2) શ્રી જયપાલસિંહ પ્રવિણસિંહ

(3) શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ પરબતસિંહ

(4) શ્રી હરદેવસિંહ હરૂભા

2

ભડિયાદ

(1) શ્રી ઋતુરાજસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ

(2) શ્રી સુખદેવસિંહ છોટુભા

(3) શ્રી પ્રતાપસિંહ જાલુભા

(4) શ્રી અનિરુદ્ધસિંહ બાપાલાલસિંહ

3

ધોલેરા

(1) શ્રી પ્રવિણસિંહ મહિપતસિંહ

(2) શ્રી ચેતનસિંહ હેમભા

(3) શ્રી વિજયસિંહ રામદેવસિંહ

(3) શ્રી રઘુવિરસિંહ પરબતસિંહ

4

સાંઢીડા

(1) શ્રી સુરપાલસિંહ ગોવુભા

(2) શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ જયેન્દ્રસિંહ

(3) શ્રી હરપાલસિંહ ભીમદેવસિંહ

(4) શ્રી મહાવિરસિંહ પાતુભા

5

પાંચી

(1) શ્રી અરવિંદસિંહ વાઘુભા

(2) શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ ગટુભા

(3) શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ રઘુવિરસિંહ

6

બાવલિયારી

(1) શ્રી જયેન્દ્રસિંહ નિરૂભા

(2) શ્રી દિવ્યરાજસિંહ પ્રવિણસિંહ

(3) શ્રી દેવેન્દ્રસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ

7

હેબતપુર

(1) શ્રી વિજયસિંહ નિર્મળસિંહ

(2) શ્રી મૌલિકસિંહ ગજેન્દ્રસિંહ

8

સાંગાસર

(1) શ્રી રઘુવરસિંહ ભરતસિંહ

(2) શ્રી ભગિરથસિંહ પોપટભા

(3) શ્રી મનહરસિંહ પ્રતાપસિંહ

9

ચેર

(1) શ્રી નિર્મલસિંહ ભિમદેવસિંહ

(2) શ્રી ઉપેન્દ્રસિંહ ઘનશ્યામસિંહ

10

ગોરાસુ

(1) શ્રી બહાદુરસિંહ વજુભા

(2) શ્રી નિર્મળસિંહ ખુમાનસિંહ

11

કાદિપુર

(1) શ્રી ટેમુભા બળવંતસિંહ (ભાવનગર)

(2) શ્રી સંજયસિંહ પ્રવિણસિંહ

(3) શ્રી પ્રતાપસિંહ કેશુભા

12

આંબળી

(1) શ્રી વાસુદેવસિંહ હરૂભા

(2) શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ મનહરસિંહ

13

પીપળી

(1) શ્રી દિવ્યરાજસિંહ અનિરુદ્ધસિંહ

(2) શ્રી કિશોરસિંહ લિલુભા

(3) શ્રી પૃથ્વિરાજસિંહ ભરતસિંહ

(4) શ્રી ભરતસિંહ ગજુભા

14

કમિયાળા

(1) શ્રી ટેમુભા મંગુભા

(2) શ્રી હરદેવસિંહ ઘનશ્યામસિંહ (સુંદરવન સોસાયટી ધંધુકા)

15

ફતેપુર

(1) શ્રી કિશોરસિંહ બાબુભા

(2) શ્રી અશોકસિંહ જુવાનસિંહ

(3) શ્રી અનિરૂધ્ધસિંહ મેરૂભા

16

વાગડ

(1) શ્રી યુવરાજસિંહ અશોકસિંહ

(2) શ્રી હર્ષવધનસિંહ ગજુભા

(3) શ્રી છોટુભા સુરેન્દ્રસિંહ

(4) શ્રી સમીરસિંહ દિલુભા

(5) શ્રી ભગીરથસિંહ સંજુભા

(6) શ્રી ભગીરથસિંહ ભરતસિંહ

(7) શ્રી હરિચંન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ

17

અણિયાળી

(1) શ્રી જસપાલસિંહ જીતુભા

(2) શ્રી દિગ્વિજયસિંહ વિક્રમસિંહ

(3) શ્રી અશોકસિંહ વેલુભા

18

સાલાસર

(1) શ્રી શિવભદ્રસિંહ પ્રહલાદસિંહ

19

જીંજર

(1) શ્રી હરદેવસિંહ અખુભા

(2) શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ દિલુભા

(3) શ્રી વિરમદેવસિંહ રણજીતસિંહ

(4) શ્રી ગણપતસિંહ નટુભા

20

બહાડી

(1) શ્રી નારાયણસિંહ જાલમસિંહ

(2)શ્રી જયુભા રૂપસિંહ

21

જસ્કા

(1) શ્રી કુલદિપસિંહ જયેન્દ્રસિંહ

(2) શ્રી બલભદ્રસિંહ ભરતસિંહ

(3) શ્રી પ્રતિપાલસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ

22

તગડી

(1) શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ભાવુભા

(2) શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ જસુભા

(3) શ્રી પ્રહલાદસિંહ બહાદુરસિંહ

23

ખરડ

(1) નરવિરસિંહ મનુભા

(2) શ્રી મહિપાલસિંહ રામદેવસિંહ

24

કોઠડીયા

(1) શ્રી ધિરૂભા લખુભા

(2) શ્રી ખિરૂભા પ્રવિણસિંહ

(3) શ્રી રણુભા કણુંભા

25

આકરૂ

(1) શ્રી દિગુભા પ્રવિણસિંહ

(2) શ્રી ભગીરથસિંહ દિલિપસિંહ

26

પીપળ

(1) શ્રી રણુભા હેમતસિંહ

(2) શ્રી અનિરુદ્ધસિંહ રાહુભા

(3) શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ ઇન્દુભા

27

ઉંચડી

(1) શ્રી યુવરાજસિંહ પ્રતાપસિંહ

(2) શ્રી ચંન્દ્રસિંહ અનિરૂધ્ધસિંહ

(3) શ્રી લખનસિંહ જયુભા

(4) શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ વિક્રમસિંહ

28

દેવગાણા

(1) શ્રી મયુરસિંહ વનરાજસિંહ

(2) શ્રી જગદીશસિંહ પરબતસિંહ

(3) શ્રી કુળદિપસિંહ દિલુભા

(4) શ્રી વિષ્ણુસિંહ ભરતસિંહ

29

પરબડી

(1) શ્રી વિરમદેવસિંહ વિક્રમસિંહ

(2) શ્રી વિશ્વરાજસિંહ બાપાલાલસિંહ

(3) શ્રી પ્રદિપસિંહ રાહુભા

30

શાહપુર

(1) શ્રી યશરાજસિંહ અનિરૂધ્ધસિંહ

(2) શ્રી ભગીરથસિંહ વિક્રમસિંહ

31

વાઢેળા

(1) શ્રી છત્રપાલસિંહ ઘનશ્યામસિંહ

(2) શ્રી વનરાજસિંહ ઘનશ્યામસિંહ

32

પોલારપુર

(1) શ્રી અર્જુનસિંહ અનિરૂધ્ધસિંહ

(2) શ્રી શક્તિસિંહ મહિપતસિંહ

(3) શશ્રી ગીરીરાજસિંહ દેવેન્દ્રસિંહ

(4) શ્રી હસ્તપાલસિંહ ઘનશ્યામસિંહ

33

માલપરા

(1) શ્રી ભિમદેવસિંહ ઘનશ્યામસિંહ

(2) શ્રી રાજદિપસિંહ વનરાજસિંહ

(3) શ્રી ઇન્દ્રજીતસિંહ રણજીતસિંહ

34

ખમિદાણા

(1) શ્રી જયપાલસિંહ ખોડુભા

35

અંકેવાળીયા

(1) મંગળસિંહ ઉમેદસિંહ

36

પીપરીયા

(1) શ્રી ઓમદેવસિંહ સનતસિંહ

(2) શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ મહેન્દ્રસિંહ

37

ટીંબલા

(1) શ્રી અણદુભા જસુભા

(2) શ્રી વિજયસિંહ બાબુભા

(3) શ્રી જયેન્દ્રસિંહ કેશુભા

(4) શ્રી કિરતસિંહ બનુભા

 
    આજીવન કાયમી કારોબારી સભ્યશ્રીના નામ અને ટેલિફોન નંબર
 
1 ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

ધોલેરા (ગાંધીનગર)

9909018303

2 સ્વ જીતુભા કરણસિંહ ચુડાસમા

જસકા

9824046333

મું. ધંધુકા
શ્રી જીતુભા કરણસિંહ ચુડાસમા (જસ્કા)
આર્યવિજય સોસાયટી, ભાવનગર રોડ, ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

3 શ્રી યોગેન્દ્રસિંહ કે. ચુડાસમા

જસકા

9825026438

 
4 શ્રી ગંભિરસિંહ ચન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

રોજકા (અમેરીકા)

9904450999

 
5 શ્રી નરેન્દ્રસિંહ રામદેવસિંહ ચુડાસમા

ચેર

9428720642

 
6 શ્રી યશપાલસિંહ જીતુભા ચુડાસમા

જસકા

9825026438

 
7 શ્રી વિરમદેવસિંહ અખુભા ચુડાસમા

કાદિપુર

9825027403

 
8 શ્રી નવુભા બાપુભા ચુડાસમા

પીપળી

9974252890

 
9 શ્રી મહાવીરસિંહ રણુભા ચુડાસમા

બાવલિયારી

9825209309

મું. ભાવનગર

શ્રી મહાવીરસિંહ રણુભા ચુડાસમા (બાવલિયારી)
ગાયત્રી સોસાયટી, અનંતવાડી, રામબાગ, ભાવનગર.

10 શ્રી નિર્મળસિંહ સુખદેવસિંહ ચુડાસમા

ધોલેરા

9825224321

મું. ધોલેરા

મું. ધોલેરા, તા. ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

11 શ્રી જયવિરસિંહ દિલુભા ચુડાસમા

ભડીયાદ (ઇરોડ)

09364100911

 
12 શ્રી ગંભિરસિંહ જીવુભા ચુડાસમા

વાગડ

 

 
13 શ્રી શંભુભા કાળુભા ચુડાસમા

હસ્તક. દિગ્વિજયસિંહ શંભુભા ચુડાસમા

પીપળી

9913881818

 
14 સ્વ. રણજીતસિંહ કાળુભા ચુડાસમા ના સ્મર્ણાર્થે

હસ્તક. જસુભા રણજીતસિંહ ચુડાસમા

ઊંચડી

9879586805

 
15 શ્રી હરપાલસિંહ ટપુભા ચુડાસમા

ઊંચડી

9825011712

મું. વડોદરા

37, મેઘધનુષ્ય સોસાયટી, જુનાપાદરા રોડ, વડોદરા.

16 શ્રી માધુભા ખેંગારજી ચુડાસમા

વાઢેળા

9825023556

મું. બરવાળા

કૃષ્ણહાઉસીંગસોસાયટી, બસ સ્ટેન્ડ સામે, મુ.તા.બરવાળા, જી.અમદાવાદ

17 શ્રી હરિચન્દ્રસિંહ ફતુભા ચુડાસમા

તગડી

9825370556

 
18 શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ રાયસિંહજી ચુડાસમા

વાગડ

9428110109

 
19 શ્રી શક્તિસિંહ ધિરુભા ચુડાસમા

બાવલિયારી

9925619494

 
20 શ્રી દેવેન્દ્રસિંહ બાપાલાલસિંહ ચુડાસમા

બાવલિયારી

9825067212

 
21 શ્રી સહદેવસિંહ બળવંતસિંહ ચુડાસમા

પાંચી

9825389769

 
22 શ્રી હરપાલસિંહ રણુભા ચુડાસમા

ધોલેરા

9879548222

 
23 શ્રી પ્રદ્યુમન વિક્રમસિંહ ચુડાસમા

ધોલેરા

9825025710

 
24 શ્રી અનિરૃદ્ધસિંહ (રાજભા) પ્રવિણસિંહ ચુડાસમા

ધોલેરા

9925226217

 
25 શ્રી વિરમદેવસિંહ એસ. ચુડાસમા

ખરડ (અમદાવાદ)

9979211111

 
26 શ્રી અનિરૃદ્ધસિંહ બહાદુરસિંહ (બકુલભાઇ)

બાવલિયારી

9925005051

 
27 શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ રણવિરસિંહ ચુડાસમા

ચેર

9825899965

 
28 શ્રી વાસુદેવસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા

પીપળ

9426462611

 
29 સ્વ. દેવુભા ગુલાબસિંહ ચુડાસમા

હસ્તક. શ્રી જસુભા દેવુભા ચુડાસમા

બાવલિયારી

9879237449

 
30 શ્રી મુળરાજસિંહ ઘનશ્યામસિંહ ચુડાસમા

હેબતપુર

9426256444

મું. ભાવનગર

શ્રી મુળરાજસિંહ ઘનશ્યામસિંહ ચુડાસમા
ઓમ 2151/બી, પુજા ફલેટની પાછળ, ભાવનગર.

31 સ્વ. શાંતુભા નટુભા ચુડાસમા

વાગડ

9426320750

મું. વાગડ

શ્રી શાંતુભા નટુભા ચુડાસમા
મુ. વાગડ, તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

32 શ્રી રણજીતસિંહ વી. ચુડાસમા

વાઢેળા (હાલ વડોદરા)

9825031491

 
33 શ્રી છત્રસિંહજી ગંભીરસિંહ ચુડાસમા

ખરેડ (હાલ જામનગર)

9824201046

મું. જામનગર

શ્રી છત્રસિંહજી ગંભીરસિંહજી ચુડાસમા
બી-17, જયંત સોસાયટી, અત્રીછાયા, ઇર્વીન હોસ્પીટલ પાછળ, જામનગર.

34 શ્રી પ્રવિણસિંહ ગંભીરસિંહ ચુડાસમા

બાવલીયારી

9925046626

મું. ભાવનગર

શ્રી પ્રવિણસિંહ ગંભીરસિંહ ચુડાસમા
શાંતિનગર પ્લોટ નંબર-871-72, ચિત્રાનિધિ શોરૂમ પાછળ, ભાવનગર.

35 શ્રી વખતસિંહ અખુભા ચુડાસમા

ભડિયાદ

 

મું. ભડીયાદ

શ્રી વખતસિંહ અખુભા ચુડાસમા
મુ.ભડિયાદ, તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ

36 શ્રી ચન્દ્રસિંહ પાતુભા ચુડાસમા

સાંઢીડા

9879202088

 
37 શ્રી જગદીશસિંહ ટેમુભા ચુડાસમા

વાગડ (હાલ અમદાવાદ)

992556333

મું. અમદાવાદ

શ્રી જગદીશસિંહ ટેમુભા ચુડાસમા
18, જીંજર બંગ્લોઝ, બોડકદેવ ફાયર સ્ટેશન પાછળ, જજીસ બંગલા પોલિસ ચોકી પાસે, અમદાવાદ.

38 શ્રી મહેન્દ્રસિંહ મંગળસિંહ ચુડાસમા

ચેર(હાલ રાજકોટ)

9924023366

 
39 શ્રી ચંદનસિંહ ભગવતસિંહ ચુડાસમા

આકરૃ

9727587991

મું. આકરૂ

શ્રી ચન્દ્રસિંહ ભગવતસિંહ ચુડાસમા
મુ.આકરૂ,તા. ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

40 શ્રી યોગીરાજસિંહ મહેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

તગડી

9825034528

મું. તગડી

શ્રી યોગીરાજસિંહ મહેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા
મુ.તગડી, તા. ધંધુકા,

41 સ્વ. બળવંતસિંહ મુળુભા ચુડાસમા

ભડિયાદ (હાલ દુધારી)

 

 
42 શ્રી ધર્મેન્ર્દસિંહ દિલિપસિંહ ચુડાસમા

પીપળી (હાલ ધંધુકા)

9879357575

 
43 શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ પ્રવિણસિંહ ચુડાસમા

પીપળી (હાલ રાજકોટ)

9824405956

મું. રાજકોટ

શ્રીપ્રદ્યુમનસિંહ પ્રવિણસિંહ ચુડાસમા
સતગુરૂનગર સોસાયટી, બ્લોક નં.50
યુનિવર્સિટી રોડ, રૂડા-2ની સામે,

રાજકોટ.
44 શ્રી અશોકસિંહ પ્રવિણસિંહ ચુડાસમા

પીપળી (હાલ પચ્છમ)

9723799000

મું. પચ્છમ

શ્રી અશોકસિંહ પ્રવિણસિંહ ચુડાસમા
મુ.પચ્છમ, તા. ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

45 શ્રી ભિમદેવસિંહ અનિરુદ્ધસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

9624735757

મું. પીપળી

શ્રી ભિમદેવસિંહ અનિરૂદ્ધસિંહ ચુડાસમા મુ.પીપળી, તા. ધંધુકા, જી.અમદાવાદ. મો

46 શ્રી યોગેન્દ્રસિંહ દિલીપસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

9712978001

મું. પીપળી

શ્રી યોગેન્દ્રસિંહ દિલીપસિંહ ચુડાસમા
મુ.પીપળી, તા. ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

47 શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ હરિચન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

પીપળી (હાલ ધંધુકા)

9825927754

મું. ધંધુકા

શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ હરિચન્દ્રસિંહ ચુડાસમા
શાંતિવન સોસાયટી, બ્લોક નં. .... ભાવનગર રોડ, ધંધુકા.

48 શ્રી દિગ્વિજયસિંહ હરિચન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

પીપળી (હાલ ધંધુકા)

9724412999

મું. ધંધુકા

શ્રી દિગ્વિજયસિંહ હરિચન્દ્રસિંહ ચુડાસમા
શાંતિવન સોસાયટી, બ્લોક નં. .... ભાવનગર રોડ, ધંધુકા.

49 શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ હરિચન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

પીપળી (હાલ ધંધુકા)

9825964474

મું. ધંધુકા

શાંતિવન સોસાયટી, બ્લોક નં. ....
ભાવનગર રોડ, ધંધુકા.

50 શ્રી કિશોરસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

8128256535

મું. પીપળી

શ્રી કિશોરસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા
મુ.પીપળી, તા. ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

51 શ્રી પરાક્રમસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

9925506274

મું. પીપળી

શ્રી પરાક્રમસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા
મુ.પીપળી, તા. ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

52 શ્રી ભરતસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

9779191265

મું. પીપળી

શ્રી ભરતસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા
મુ.પીપળી, તા. ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

53 બા.શ્રી લિલાબા મહાદેવસિંહ ચુડાસમા

કાદિપૂર (હાલ થાનગઢ)

 

મું. થાનગઢ

બા.શ્રી લિલાબા મહાદેવસિંહ (આર્ય) ચુડાસમા
ચિત્રકુટ મંગલદીપ સોસાયટી-થાનગઢ, જી.સુરેન્દ્રનગર.

54 શ્રી યુવરાજસિંહ વિક્રમસિંહ ચુડાસમા

કાદિપૂર

 

મું. કાદિપુર

શ્રી યુવરાજસિંહ વિક્રમસિંહ ચુડાસમા
મુ.કાદિપુર, તા. ધંધુકા, જી.અમદાવાદ.

55 શ્રી ભગીરથસિંહ વિક્રમસિંહ ચુડાસમા

કાદિપૂર (હાલ અમદાવાદ)

9427302717

મું. અમદાવાદ

શ્રી ભગીરથસિંહ વિક્રમસિંહ ચુડાસમા
બી-2, હરિનગર સોસાયટી, સી.ટી.એમ. ચાર રસ્તા, અમદાવાદ-26.

56 શ્રી મયુરસિંહ દિલાવરસિંહ ચુડાસમા

કાદિપૂર (હાલ વડોદરા)

7383778825

મું. વડોદરા

શ્રી મયુરસિંહ દિલાવરસિંહ ચુડાસમા
સી-16, અશોકવાટીકા, વિભાગ-2,
બ્રાઇટ સ્કુલ પાછળ, વી.આઇ.પી. રોડ, કારેલી બાગ, વડોદરા.

 
 
    બોડિંગ કમિટી
1

મા. પ્રમુખશ્રી

સહદેવસિંહ મનુભા      ધોલેરા

ધંધુકા

9879131991-22275

2

કા.સભ્ય શ્રી

નટુભા જટુભા
(આંતરિક ઓડીટર રાજપૂત વિદ્યાલય ધંધુકા)

જીંજર

9624241149

3

કા.સભ્ય શ્રી

ઘનશ્યામસિંહ ફતેસિંહ

ગોરાસું

9427270709

4

કા.સભ્ય શ્રી

જયરાજસિંહ કિરતસિંહ  જસ્કા

ધંધુકા

9825623248

5

કા.સભ્ય શ્રી

દિવ્યરાજસિંહ જીતુભા

કોઠડીયા

9925674800

6

કા.સભ્ય શ્રી

મંગળસિંહ રણજીતસિંહ કાદિપુર

ધંધુકા

9974825316-24196

7

કા.સભ્ય શ્રી

પ્રવિણસિંહ બેચુભા રાઠોડ ઉંચડી (શિ.બિરલા)

ધંધુકા

9426561363

8

કા.સભ્ય શ્રી

વિરભદ્રસિંહ પ્રભાતસિંહ

રોજકા

99794999900

9

ગૃહપતિશ્રી

રાજેન્દ્રસિંહ મહેન્દ્રસિંહ

સાંઢીડા

9925886678

10

આ.ગૃહપતિ

યશોરાજસિંહ યુવરાજસિંહ

ખરડ

9727089658

11

આ.ગૃહપતિ

ઋતુરાજસિંહ અનિરૂધ્ધસિંહ

આંબળી

8238079055

 
    શ્રી મહાદેવસિંહ સંગ્રામસિંહજી (આર્ય) ચુડાસમા કાદીપુર વિદ્યા સંકુલ ધંધુકા શૈક્ષણિક સમીતી
1

ચેરમેનશ્રી

મહાવિરસિંહ રણુભા

બાવલિયારી

9825209309

2

નિયામકશ્રી

સહદેવસિંહ મનુભા

ધોલેરા

9879131991

3

કા.સભ્ય શ્રી

વિરમદેવસિંહ અખુભા

કાદીપુર

9825027403

4

કા.સભ્ય શ્રી

નવુભા બાપુભા

પીપળી

9947252890

5

કા.સભ્ય શ્રી

હરિચન્દ્ર સિંહ ફતુભા

તગડી

9825370556

6

કા.સભ્ય શ્રી

રઘુવિરસિંહ સુખદેવસિંહ

ખરડ

9879266498

7

કા.સભ્ય શ્રી

સુરપાલસિંહ બેચુભા

શાહપુર

9925257190

8

ગૃહપતિશ્રી

યોગરાજસિંહ જીતુભા

જસકા

9824008582

9

આ.ગૃહપતિ

નિર્મળસિંહ સુખદેવસિંહ

ધોલેરા

9825224321

10

આ.ગૃહપતિ

ધર્મેન્દ્રસિંહ રાયસિંહ

વાગડ (રાણપુર)

9428110109

11

આ.ગૃહપતિ

અનિરુદ્ધસિંહ (રાજભા) પી.

ધોલેરા

9925224321

 
    ઓઘુભા – મનુભા સ્મારક ટ્રસ્ટ
1

પ્રમુખશ્રી

દેવુભા ખિંમુભા ચુડાસમા

9426557787

2

મંત્રીશ્રી

સતુભા જોરૂભા

પીપળ

9426325011

3

કા. સભ્યશ્રી

વિરમદેવસિંહ અખુભા

કાદિપુર

9825027403

4

કા. સભ્યશ્રી

મહાવીરસિંહ રણુભા

બાવલીયારી

9825209309

5

કા. સભ્યશ્રી

નવુભા બાપુભા

પીપળી

9947252890

6

કા. સભ્યશ્રી

હરિશચન્દ્ર સિંહ ફતુભા

તગડી

9825370556

7

કા. સભ્યશ્રી

અનિરુદ્ધસિંહ (રાજભા) પી.

ધોલેરા

9925224321

8

કા. સભ્યશ્રી

ચુડાસમા રાજપૂત સમાજ પ્રમુખશ્રી ધંધુકા

ધંધુકા

9879357575

 
 
    ચુડાસમા રાજપૂત સમાજ, ધંધુકા બાંધકામ - દુકાન ભાડા કમીટી
1

ચેરમેનશ્રી

નવુભા બાપુભા

પીપળી

9947252890

2

વા.ચેરમેનશ્રી

જસુભા રણજીતસિંહ

ઉંચડી

9879586805

3

કા. સભ્યશ્રી

અનિરુદ્ધસિંહ (રાજભા) પી.

ધોલેરા

9925224321

4

કા. સભ્યશ્રી

દેવુભા ખિંમુભા

ખરડ

9426557787

5

કા. સભ્યશ્રી

દિગુભા પ્રભાતસિંહ

પીપળી

9913881818

6

કા. સભ્યશ્રી

જીતુભા ગગુભા

દેવગાણા

9825944328

7

કા. સભ્યશ્રી

જીતુભા ઇન્દુભા

અણિયાળી

9427030440

8

કા. સભ્યશ્રી

પૃથ્વિરાજસિંહ શાંતુભા

વાગડ (ધંધુકા)

9426320750

 
 
 
   
મોબાઇલ નંબર : ૯૯૨૫૮૮૬૬૭૮
ટેલિફોન નંબર : ૦૨૭૧૩ – ૨૨૩૦૫૬
CLCIK HERE FOR ONLINE CONTACT