ચુડાસમા સમાજ ના આગેવાન સભ્યો.  
 
(૧) સ્વ. શ્રી જીલુભા બાપુ પરબડી           સન ૧૯૨૧
(૨) સ્વ. શ્રી ઓધુભા બાપુ ભડીયાદ ૧૯૨૨
(૩) સ્વ. શ્રી અભેસિંહ્જી બાપુ સાંગાસર ૧૯૩૯
(૪) સ્વ. શ્રી જેશીભાઇ મધાભાઇ ખરડ     ૧૯૪૨   
(૫) સ્વ. શ્રી ઉદેસંગજી બાપુ ઝીંઝર     
(૬) સ્વ. શ્રી મનુભા બાપુ ચેર       
(૭) સ્વ. શ્રી ના.ઠાકોરસાહેબ શ્રી ક્રમસિંહજી ગાંફ      ૧૯૪૭   
(૮) સ્વ. શ્રી વખતસિંહજી બાપુ તગડી     
(૯) સ્વ. શ્રી હરભમજી બાપુ કમીયાળા  
(૧૦) સ્વ. શ્રી રામદેવસિંહ્જી  ચેર       
(૧૧) શ્રી ગંભીરસિંહજી  વાગડ     
(૧૨) સ્વ. શ્રી દાનુભા સાહેબ  ઊંચડી    
(૧૩) શ્રી લખુભા ખુમાનસિંહ્જી અણિયાળી તા. ૨૫-૧૧-૧૯૭૨
(૧૪) સ્વ. શ્રી વિરમદેવસિંહજી મનુભાબાપુ ચેર      તા. ૨૫-૨-૧૯૭૪  
(૧૫) સ્વ. શ્રી ગુલાબસિંહજી ધુભાબાપુ શાહપુર   તા. ૧૯-૬-૧૯૭૮
(૧૬) સ્વ. શ્રી ટેમુભા વજુભા વાઢેળા   તા. ૧૧-૬-૧૯૭૯
(૧૭) સ્વ. શ્રી મહેન્દ્રસિંહ અખુભા તગડી    તા. ૮-૩-૧૯૮૧
(૧૮) શ્રી બળવંતસિંહજી રણુભા પાંચી     તા. ૧૪-૧-૧૯૮૪
(૧૯) સ્વ. શ્રી વિજયદેવસિંહજી દાદુભા કાદીપુર તા. ૨૬-૧-૧૯૮૬
(૨૦) શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહજી રાયસિંહજી વાગડ    તા. ૨૪-૪-૧૯૮૭
(૨૧) સ્વ. શ્રી ગુલાબસિંહજી ઓધુભા શાહપૂર   તા. ૨૪-૪-૧૯૮૮  
(૨૨) શ્રી અનિરૂધ્ધસિંહ વજેસિંહજી વાગડ    તા. ૧૦-૨-૧૯૯૧   
(૨૩) શ્રી દાદુભા હાલાભાઇ    ધાલેરા   તા. ૮-૩-૧૯૯૨
(૨૪) શ્રી રધુવીરસિંહજી માનુભા        ભડિયાદ તા. ૧૩-૬-૧૯૯૩   
(૨૫) સ્વ. શ્રી બાપાલાલસિંહજી જીવુભા બાવળિયારી તા. ૭-૫-૧૯૯૫
(૨૬) શ્રી દિગુભા જેટુભા      ઉંચડી    તા. ૪-૬-૧૯૯૮    
(૨૭) શ્રી અજીત્સિંહ જુવાનસિંહજી       ધોલેરા   તા. ૧૯-૧-૨૦૦૨   
(૨૮) શ્રી જીતુભા કરણસિંહજી જસ્કા     તા. ૨૦-૧-૨૦૦૮
 
 
 
   
મોબાઇલ નંબર : ૯૯૨૫૮૮૬૬૭૮
ટેલિફોન નંબર : ૦૨૭૧૩ – ૨૨૩૦૫૬
CLCIK HERE FOR ONLINE CONTACT
     
               
મુખ્ય પેજ સમાજ વિશે સમાજની પ્રવ્રુતિઓ વિગતવાર માહિતી ફોટો ગેલેરી પ્રસંગો અને સમાચાર તહેવારોની માહિતી ઉત્સવ અમારો સંપર્ક
               
  Designed by Global Easy Web Solution