ધર્માદા વિગતો
 

1

બા.શ્રી લિલાબા મહાદેવસિંહ ચુડાસમા

કાદિપૂર (હાલ-થાનગઢ)

રૂ. 51,00,000-00

2

યુવરાજસિંહ વિક્રમસિંહ ચુડાસમા

કાદિપૂર

 

3

ભગીરથસિંહ વિક્રમસિંહ ચુડાસમા

કાદિપૂર

 

4

મયુરસિંહ દિલાવરસિંહ ચુડાસમા

કાદિપૂર

 

5

શ્રી યશપાલસિંહ જીતુભા ચુડાસમા

(શતાબ્દી સમારોહમાં એક દિવસના જમવાના ખર્ચ પેટે)

જસકા

રૂ. 8,00,000-00

6

શ્રી યોગેન્દ્રસિંહ કે. ચુડાસમા

જસકા

રૂ. 5,00,000-00

7

શ્રી ગંભીરસિંહ ચન્દ્રસિંહચુડાસમા  રોજકા

(અમેરીકા)

રૂ. 5,00,000-00

8

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ મનુભાઇ ચુડાસમા

ધોલેરા

રૂ. 2,51,000-00 જમા

9

શ્રી જીતુભા કરણસિંહચુડાસમા

જસકા

રૂ. 2,51,000-00 જમા

10

શ્રી નરેન્દ્રસિંહ રામદેવસિંહ ચુડાસમા

ચેર

રૂ. 2,51,000-00 જમા

11

શ્રી વિરમદેવસિંહ અખુભા ચુડાસમા

કાદિપુર

રૂ. 1,51,000-00 જમા

12

શ્રી નવુભા બાપુભા ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,51,000-00 જમા

13

શ્રી મહાવિરસિંહ રણુભા ચુડાસમા

બાવલિયારી

રૂ. 1,51,000-00 જમા

14

શ્રી નિર્મળસિંહ સુખદેવસિંહ ચુડાસમા

ધોલેરા

રૂ. 1,51,000-00 જમા

15

શ્રી જયવિરસિંહ દિલુભા ચુડાસમા (ભડીયાદ)

ઈરોડ

રૂ. 1,51,000-00 જમા

16

શ્રી ગંભીરસિંહ જીવુભા ચુડાસમા

વાગડ

રૂ. 1,11,111-00 જમા

17

શ્રી શંભુભા કાળુભા ચુડાસમા

હસ્તક. દિગ્વિજયસિંહ શંભુભા ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,11,111-00 જમા

18

સ્વ. રણજીતસિંહ કાળુભા ચુડાસમાના સમર્ણાર્થે

હસ્તક. જસુભા રણજીતસિહ ચુડાસમા

ઉંચડી

રૂ. 1,11,111-00 જમા

19

શ્રી હરપાલસિંહ ટપુભા ચુડાસમા

ઉંચડી

રૂ. 1,11,111-00 જમા

20

શ્રી માધુભા ખેંગારજી ચુડાસમા

વાઢેળા

રૂ. 1,11,111-00 જમા

21

શ્રી હરિચન્દ્રસિંહ ફતુભા ચુડાસમા

તગડી

રૂ. 1,11,111-00 જમા

22

શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ રાયસિંહજી ચુડાસમા

વાગડ

રૂ. 1,11,111-00 જમા

23

શ્રી શક્તિસિંહ ધિરૂભા ચુડાસમા

બાવલિયારી

રૂ. 1,11,000-00 જમા

24

શ્રી દેવેન્દ્રસિંહ બાપાલાલસિંહ ચુડાસમા

બાવલિયારી

રૂ. 1,01,000-00 જમા

25

શ્રી સહદેવસિંહ બળવંતસિંહ ચુડાસમા

પાંચી

રૂ. 1,01,000-00 જમા

26

શ્રી હરપાલસિંહ રતનસિંહ ચુડાસમા

ધોલેરા

રૂ. 1,01,000-00 જમા

27

શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ વિક્રમસિંહ ચુડાસમા

ધોલેરા

રૂ. 1,00,000-00 જમા

28

શ્રી અનિરૂદ્ધસિંહ (રાજભા)પ્રવિણસિંહ ચુડાસમા

ધોલેરા

રૂ. 1,21,000-00 જમા

29

શ્રી વિરમદેવસિંહ એસ.ચુડાસમા ખરડ

(અમદાવાદ)

રૂ. 1,00,000-00 જમા

30

શ્રી અનિરૂદ્ધસિંહ બહાદુરસિંહ (બકુલભાઇ)

બાવલિયારી

રૂ. 1,51,000-00 જમા

31

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ રણવીરસિંહ ચુડાસમા

ચેર

રૂ. 1,51,000-00 જમા

32

શ્રી વાસુદેવસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા

પીપળ

રૂ. 1,00,000-00 (વિધવા સહાય)
રૂ. 51,000-00 (બોર્ડિંગ રિનોવેશન)

33

સ્વ. દેવુભા ગુલાબસિંહ ચુડાસમા

હસ્તક શ્રી જસુભા દેવુભા ચુડાસમા

બાવલિયારી

રૂ. 1,00,000-00 (ખોડિયાર મંદિર ગોરાસું)
રૂ. 51,000-00 (વિધવા સહાય)

34

શ્રી મુળરાજસિંહ ઘનશ્યામસિંહ ચુડાસમા

હેબતપુર

રૂ. 1,51,000-00

35

શ્રી નવુભા ગોવુભા ચુડાસમા

અણિયાળી (ભિમજી)

રૂ. 1,11,111-00

36

સ્વ. શાંતુભા નટુભા ચુડાસમા

વાગડ

રૂ. 1,11,000-00

37

શ્રી રણજીતસિંહ વી. ચુડાસમા

વાઢેળા

રૂ. 1,51,000-00

38

શ્રી છત્રસિંહજી ગંભીરસિંહ ચુડાસમા ખરડ

જામનગર

રૂ. 1,11,151-00 જમા

39

શ્રી પ્રવિણસિંહ ગંભીરસિંહ ચુડાસમા

બાવલીયારી

રૂ. 1,00,000-00

40

શ્રી વખતસિંહ અખુભા ચુડાસમા

ભડિયાદ

રૂ. 1,00,000-00

41

શ્રી ચંન્દ્રસિંહ પાતુભા ચુડાસમા

સાંઢીડા

રૂ. 1,51,000-00

42

શ્રી જગદીશસિંહ ટેમુભા ચુડાસમા (વાગડ)

અમદાવાદ

રૂ. 1,00,000-00

43

શ્રી બટુકસિંહ મંગળસિંહ ચુડાસમા (ચેર)

રાજકોટ

રૂ. 1,00,000-00

44

શ્રી મહેન્દ્રસિંહ વિરમદેવસિંહ ચુડાસમા (વેર)

ધંધુકા

રૂ. 1,51,000-00

45

શ્રી ચંદનસિંહ ભગવતસિંહ ચુડાસમા

આકરૂ

રૂ. 2,51,000-00

46

શ્રી યોગીરાજસિંહ મહેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

તગડી

રૂ. 1,01,000-00

47

સ્વ. બળવંતસિંહ મુળુભા ચુડાસમા (ભડિયાદ)

દુઘારી

રૂ. 1,01,111-00

48

શ્રી વખતસિંહ અખુભા ચુડાસમા

ભડિયાદ

રૂ. 1,00,000-00

49

શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ દિલિપસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,000-00

50

શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ દિલિપસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,000-00

51

શ્રી અશોકસિંહ પ્રવિણસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,000-00

52

શ્રી ભિમદેવસિંહ અનિરૂધ્ધસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,000-00

53

શ્રી યોગેન્દ્રસિંહ દિલિપસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,000-00

54

શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ હરિચન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,000-00

55

શ્રી દિગ્વિજયસિંહ હરિચન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,000-00

56

શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ હરિચન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,111-00

57

શ્રી કિશોરસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,000-00

58

શ્રી પરાક્રમસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,000-00

59

શ્રી ભરતસિંહ હેમતસિંહ ચુડાસમા

પીપળી

રૂ. 1,01,000-00

 
 
 
   
મોબાઇલ નંબર : ૯૯૨૫૮૮૬૬૭૮
ટેલિફોન નંબર : ૦૨૭૧૩ – ૨૨૩૦૫૬
CLCIK HERE FOR ONLINE CONTACT